حکم فضله موش در برنج خشک و خیس شده

۰۸/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

حکم فضله موش در برنج خشک و خیس شده 1- در نوشتار قبل «نجس شدن ظاهر یا باطن اجسام مثل برنج» مطرح [...]