بعد از ازدواج معلوم شود همسر عيب دارد

۲۵/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

بعد از ازدواج معلوم شود همسر عيب دارد مهريه عقد منفسخ پرسش 58 . اگر بعد از ازدواج، معلوم شود [...]