غش در معامله

۰۴/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

غش در معامله چیست و چه حکمی دارد ؟ غش در معامله در نوشتار قبل «معاملات باطل / مسئله 2055 [...]