معني ولي در غدير و سيره خلفا

۱۱/مهر/۱۳۹۴|غدير شناسي|

معني ولي در غدير و سيره خلفا در نوشتارهاي مختلفي در سايت هدانا به بررسي واژه غدير از منظر اهل [...]