حکم تخریب و تعمیر مسجد و ساخت مجدد آن

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

حکم تخریب و تعمیر مسجد و ساخت مجدد آن [ اگر مسجد خراب هم شود] مسأله 909 اگر مسجد خراب [...]