فروش شراب و گوشت خوک به کسی که آن را حلال می داند

۰۹/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

فروش شراب و گوشت خوک به کسی که آن را حلال می داند فروش شراب و گوشت خوک به کسی [...]