مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد

۰۹/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد مال حلال را برای استفاده حرام بفروشد [فروش برای حرام] مسأله 2068 اگر [...]