حکم فراموشی نذر

۰۳/آبان/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

حکم فراموشی نذر حکم فراموشی نذر فراموشي نذر سوال: كسى نذر كرده به فقير مبلغى پول بدهد، ولى فراموش كرده [...]