اگر رکن یا غیر رکن نماز فراموش شود

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر رکن یا غیر رکن نماز فراموش شود در نوشتار قبل تعریف رکن و غیر رکن گفته شد در تکمیل [...]