فراموش كردن ركوع در نماز

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

فراموش كردن ركوع در نماز [ اگر رکوع را فراموش کند] مسأله 960 اگر رکوع را فراموش کند و بعد [...]