اگر در نماز سجده کم و زیاد شود

۱۲/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر در نماز سجده کم و زیاد شود  [دو سجده روی هم یک رکن است] مسأله 1046 دو سجده روی [...]