فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت

۲۵/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت آیا در بین نماز جماعت می توان نیت فرادا کرد؟ [عدول نیت [...]