نماز بدون وضو و تیمم

۰۴/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز بدون وضو و تیمم مطابق نظر آيت الله خامنه اي [ فاقد الطهورین ] س 339: آیا بر کسی [...]