واجبات و ارکان نماز چیست

۱۰/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

واجبات و ارکان نماز چیست واجبات نماز یازده چیز است: اول: نیت، دوّم: قیام یعنی ایستادن، سوّم: تکبِیرَهُ الاحرام یعنی [...]