نماز غفیله چیست و چگونه خوانده می شود

۰۳/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نماز غفیله چیست و چگونه خوانده می شود نماز غفیله [یکی از نمازهای مستحبّی نماز غفیله است ] مسأله 775 [...]