غصب مکان معتکف و حکم اعتکاف

۲۶/فروردین/۱۳۹۵|احكام اعتكاف|

غصب مکان معتکف و حکم اعتکاف غصب در اعتكاف  پرسش 48 .  اگر شخصى در اعتكاف جاى كسى را بگيرد، [...]