مصادف شدن غسل حيض با اذان صبح

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

مصادف شدن غسل حيض با اذان صبح غسل هنگام اذان پرسش 125 . پيش از اذان صبح بيدار شدم، فكر [...]