كم رويى و خجالت در غسل

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

كم رويى و خجالت در غسل لازم به ذکر است برای غسل، واجب لازم نیست شخص حتما استحمام نماید، بلکه [...]