غسل ميت توسط محارم چه حكمي دارد

۱۸/مهر/۱۳۹۴|احکام اموات|

غسل ميت توسط محارم چه حكمي دارد در نوشتار قبل « غسل میت از رساله 10 مرجع » مطرح شد از [...]