غسل روز هيجدهم بعد از زايمان

۱۶/آبان/۱۳۹۴|احكام بارداري و نفاس|

غسل روز هيجدهم بعد از زايمان غسل روز هيجدهم پرسش 233 . اين جانب بعد از زايمان و گذشت ايام [...]