وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

۲۶/شهریور/۱۳۹۴|غسل|

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت *- شخص اگر غسل جنابت را انجام داد، پس از آن نبايد براي نماز [...]