جنب شدن دختر مجرد

۰۳/آذر/۱۳۹۴|احكام زنان, غسل|

جنب شدن دختر مجرد سوال : آيا جنب شدن فقط براي متاهل ها و آقايان هست و دختران در دوران [...]