غسل

۱۱/مرداد/۱۳۹۵|غسل|

غسل 1-در نوشتار قبل غسل ارتماسی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2- شـرایط غســل مثل فاصله [...]