آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند

۰۹/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

آيا بقاى عمدى بر حيض روزه را باطل مي كند غسل براى روزه پرسش 117 . آيا بقاى عمدى بر [...]