با چه غسل هايى مى توان نماز خواند

۰۶/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند غسل بدون وضو پرسش 64 . با چه غسل  هايى مى توان نماز خواند؟ آيات [...]