غسل ارتماسی در استخر

۲۰/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

غسل ارتماسی در استخر در نوشتار قبل « شیوه غسل ارتماسی » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل [...]