خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است

۰۷/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است  [خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است] مسأله 141 خوردن و آشامیدن چیز [...]