استفاده از مسواك و نخ دندان در روزه

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

استفاده از مسواك و نخ دندان در روزه 1-در نوشتار قبل «حکم استفاده از مسواک در روزه و فرو بردن رطوبت [...]