مهريه مشروط به توانايي مرد

۲۵/آبان/۱۳۹۴|زن و شوهر|

مهريه مشروط به توانايي مرد مهريه مشروط پرسش 53 . اگر مردى، هنگام اجراى عقد ازدواج، شرط كند كه در [...]