حكم عمل بدون تقليد از مرجع چيست

۱۴/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

حكم عمل بدون تقليد از مرجع چيست  [ اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد] مسأله 14 [...]