اثبات امامت در حديث غدير از نظر اهل سنت

۱۰/مهر/۱۳۹۴|غدير شناسي|

اثبات امامت در حديث غدير از نظر اهل سنت استنباط امامت از حديث غدير ، از ديدگاه علماي اهل سنت [...]