چرا شما نيز همانند علي ع كوتاه نمي آييد

۲۷/شهریور/۱۳۹۴|امامت پژوهي|

چرا شما نيز همانند علي ع كوتاه نمي آييد طرح شبهه: اگر در واقع حق با علي بود، چرا از [...]