حکم علم کشی در عزاداری چیست

۲۰/مهر/۱۳۹۵|احکام عزاداری|

حکم علم کشی در عزاداری چیست حکم علم کشی در عزاداری چیست مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1442: [...]