نماز و روزه افراد عقب مانده ذهنی

۰۳/آذر/۱۳۹۵|احكام تقليد|

نماز و روزه افراد عقب مانده ذهنی در نوشتار قبل «محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ» مطرح شد از اینجا [...]