بازگشت و تقليد دوباره از مرجع ميت

۱۷/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

بازگشت و تقليد دوباره از مرجع ميت مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 38: بعد از وفات [...]