چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد

۱۴/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد تغيير مرجع تقليد پرسش ۶۶ . ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب [...]