فرق عدالت مرجع با عدالت امام جماعت

۱۲/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

فرق عدالت مرجع با عدالت امام جماعت مطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱۲: آیا عدالت معتبر [...]