در سفر از وطن یا محل اقامت عبور کند

۰۵/تیر/۱۳۹۵|احكام مسافر|

در سفر از وطن یا محل اقامت عبور کند شرایط شکسته شدن نماز مسافر در نوشتار قبل مطرح شد، از [...]