وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند

۰۵/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

وظيفه خانم اگر در ماه دو مرتبه خون ببيند در نوشتار قبل «نشانه و انواع حیض از رساله 10 مرجع » مطرح [...]