باطل كردن روزه و حیض شدن پس از آن

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام روزه|

باطل كردن روزه و حیض شدن پس از آن [مسافرت بعد از باطل کردن  عمدی روزه] مسأله 1674 کسی که عمداً [...]