وضو در عادت ماهانه

۰۶/شهریور/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

وضو در عادت ماهانه   وضو در ايام عادت پرسش 42 . آيا وضو گرفتن در ايام عادت صحيح است [...]