تطهیر ظرف نجس چگونه است

۰۸/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

تطهیر ظرف نجس چگونه است  [ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست] مسأله 150 ظرف نجس را [...]