خواندن صیغه وقف مسجد

۰۸/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن صیغه وقف مسجد برای اینکه مکانی مسجد شود شخصی که مالک زمین است صیغه مسجد را بر زبان جاری کند [...]