صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نماز

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نماز صلوات بر پیغمبر/ استحباب صلوات هنگام شنیدن نام مبارک حضرت رسول ص مسأله 1124 [...]