نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت

۲۵/تیر/۱۳۹۵|احكام نماز|

نبود حائل و دیدن صف جلو و امام جماعت [ اگر امام در محراب باشد] مسأله 1411 اگر امام در [...]