حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت

۱۶/مرداد/۱۳۹۵|احکام اموات|

حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت حکم خراشیدن و لطمه زدن صورت در نوشتار قبل « نظر مراجع در مورد [...]