حکم فرقه شیخیه چیست

۰۵/آذر/۱۳۹۵|کفار و بلاد کفر|

حکم فرقه شیخیه چیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم فرقه شیخیه [کسانی که در حکم کافرند ] پرسش : [...]