نجس بودن لباس نمازگزار

۰۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

نجس بودن لباس نمازگزار [ کسی که نمی داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است] مسأله 800 کسی [...]