شك در غسل

۲۳/شهریور/۱۳۹۴|طهارت|

شك در غسل  [ اگر شک کند که غسل کرده یا نه] مسأله 385 اگر شک کند که غسل کرده [...]