اگر بعد از نماز در درستی آن شک کند

۱۸/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

اگر بعد از نماز در درستی آن شک کند [اگر بعد از گذشتن وقت شک کند] مسأله 1181 اگر بعد [...]